ocelove_nosne_prvky_haly_chranene_protipoziarnym_naterom

OSVEDČOVANIE POŽIARNYCH KONŠTRUKCIÍ

História a vývoj požiadaviek na osvedčovanie požiarnych konštrukcií

Povinnosťou každého zhotoviteľa, ktorý uskutočňuje stavebné alebo montážne práce zamerané na zabudovanie požiarnych konštrukcií do stavby, je písomné osvedčovanie splnenia ich vlastností (napr. požiarna odolnosť, trieda reakcie na oheň, funkčná odolnosť pri požiari) podľa schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Požiarnou konštrukciou sa chápu všetky stavebné konštrukcie, konštrukčné prvky alebo stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požadované kritériá pre použitie v podmienkach požiaru.

Prvotná myšlienka na zavedenie osvedčovania požiarnych konštrukcií siaha do roku 2009. Vznikla ako reakcia na pretrvávajúce problémy s nízkou úrovňou vykonávania stavebných a montážnych prác, ktoré priamo ovplyvňujú protipožiarnu bezpečnosť stavby a chýbajúcou adresnou zodpovednosťou zhotoviteľov za používanie vhodných výrobkov a technických riešení v súlade s návodmi od výrobcov. Tento problém sa prejavoval nielen v Slovenskej republike ale aj v okolitých krajinách.

Požiadavky na osvedčovanie požiarnych konštrukcií boli u nás pretavené do právnych predpisov v roku 2012. Súčasný stav uplatňovania týchto požiadaviek v praxi sa medzi rôznymi regiónmi Slovenska diametrálne líši. Skúsenosti však jasne ukazujú, že správne osvedčovanie požiarnych konštrukcií má významný vplyv na zvýšenie kvality realizácie stavebného diela z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti.

Zhotoviteľ je povinný osvedčovať požiarne konštrukcie písomnou formou (dokumentáciou). Aj keď štátny požiarny dozor v rámci kolaudačného konania nemusí vždy požadovať predloženie dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií, neznamená to, že zhotoviteľ túto dokumentáciu nie je povinný vypracovať a odovzdať. Všetky vypracované a odovzdané osvedčenia sú neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi pri užívaní stavby, ktorá sa musí udržiavať v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov.

Štátny požiarny dozor túto dokumentáciu kontroluje v rámci preventívnych protipožiarnych kontrol a v prípade zistených nedostatkov ukladá opatrenia na ich odstránenie alebo finančné sankcie, a to aj opakovane. Postihovaný môže byť v tomto prípade zhotoviteľ požiarnych konštrukcií, ktorý dokumentáciu nevypracoval, generálny dodávateľ stavby, ktorý vypracovanie tejto dokumentácie nepožadoval, ale aj užívateľ (prevádzkovateľ) stavby, ktorý nemá túto dokumentáciu ako súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi.

zelezobetonove_nosne_prvky_dimenzovane_na_poziarnu_odolnost

Spôsob osvedčovania požiarnych konštrukcií

Osvedčenie požiarnej konštrukcie v písomnej forme musí obsahovať niekoľko povinných údajov. V zmysle právnych predpisov je to najmä:

 • názov a miesto stavby,
 • obchodné meno a sídlo zhotoviteľa požiarnych konštrukcií,
 • meno a priezvisko osoby zodpovednej za zhotovenie požiarnych konštrukcií,
 • názov požiarnych konštrukcií a ich vlastnosti (napr. požiarna odolnosť),
 • názov a číslo dokladu preukazujúceho vlastnosti požiarnych konštrukcií (napr. vyhlásenia o parametroch, protokolu o klasifikácii požiarnej odolnosti, statického výpočtu požiarnej odolnosti),
 • prípadné riešenia špecifických detailov požiarnych konštrukcií,
 • miesto a dátum vystavenia,
 • podpis a odtlačok pečiatky zhotoviteľa požiarnych konštrukcií.

Neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia je podľa potreby zoznam požiarnych konštrukcií, pre ktoré sa osvedčenie vydáva, kópie technických listov, katalógových listov alebo návodov na montáž, dokladov preukazujúcich zhodu použitých stavebných výrobkov, vypočítané hodnoty hrúbok ochrany jednotlivých prvkov chránených konštrukcií, kópie dokladov o odbornej kvalifikácii, preškolení výrobcom a iných dokumentov.

Požiadavka na osvedčovanie sa týka najmä nasledovných skupín požiarnych konštrukcií:

 • nosné prvky bez požiarne deliacej funkcie (steny, stĺpy, stropy, nosníky, strechy, schodiská a pod.),
 • nosné prvky s požiarne deliacou funkciou (požiarne steny, požiarne stropy, konštrukcie striech a pod.),
 • nosné obvodové steny,
 • zvislé a vodorovné nosné prvky (betón, oceľ, drevo a pod.) chránené membránou, protipožiarnymi nátermi, protipožiarnymi omietkami, protipožiarnymi obkladmi a panelmi,
 • nenosné prvky s požiarne deliacou funkciou (masívne a ľahké požiarne priečky, zasklené požiarne priečky, vodorovné zasklenia a pod.),
 • fasády a nenosné obvodové steny (masívne, ľahké, sendvičové, zasklené obvodové konštrukcie a pod.),
 • požiarne pásy v nosných alebo nenosných obvodových stenách,
 • zavesené a samonosné podhľady s nezávislou požiarnou odolnosťou,
 • požiarne uzávery (požiarne dvere a brány, požiarne okná, požiarne klapky, požiarne poklopy, požiarne revízne dvierka, požiarne vetracie mriežky, výťahové šachtové dvere a pod.),
 • tesnenia prestupov (káblové prestupy, prestupy plastových, kovových potrubí a kombinované prestupy),
 • dilatačné a nedilatačné tesnenia lineárnych stykov konštrukčných prvkov,
 • inštalačné šachty a inštalačné kanály,
 • vzduchotechnické potrubia s požiarnou odolnosťou (izolované, samonosné),
 • potrubia na odvod tepla a splodín horenia,
 • dymové klapky,
 • dymové zábrany,
 • strešné plášte s požiarnou odolnosťou alebo namáhané vonkajším požiarom,
 • zariadenia pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (trasy káblov, káblové lávky, káblové kanály, výrobky na upevnenie káblov, káble, ďalšie komponenty v trasách a rozvádzače s funkčnou alebo požiarnou odolnosťou a pod.),
 • kontaktný alebo prevetrávaný vonkajší tepelnoizolačný systém,
 • odvetrávacie klapky a odsávacie ventilátory pre zariadenia na odvod tepla a splodín horenia,
 • komínové systémy a súvisiace výrobky.

Nástroje na osvedčovanie požiarnych konštrukcií

Pre správnekvalitné vypracovanie dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií sú nevyhnutné dostatočné vedomosti v oblasti príslušných právnych predpisov a technických noriem. Dokumentáciu je možné vytvárať pomocou dostupných moderných nástrojov alebo ručne, čo je však zdĺhavé a prácne.

Pre ľahšiu orientáciu a zjednodušenie osvedčovania požiarnych konštrukcií vyvinula Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pomôcku pre zhotoviteľov v podobe online e-aplikácie OPK. Aplikácia prehľadne prevedie užívateľa celým procesom od vytvorenia stavebného projektu, cez tvorbu a vygenerovanie samotného písomného osvedčenia. Viac informácií o samostatnej aplikácii a možnostiach zakúpenia prístupov sú publikované na webovej stránke asociácie.

Potrebujete osvedčovať požiarne konštrukcie a stále neviete ako na to? Hľadáte zhotoviteľa, ktorý k svojim požiarnym konštrukciám odovzdáva kvalitne spracované osvedčenia požiarnych konštrukcií? V Totuuse máme odborníkov na protipožiarnu bezpečnosť stavieb, ktorí sú pripravení vám ochotne a odborne pomôcť.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér