osadenie_poziarnej_klapky_v_poziarnej_stene_na_vzduchotechnickom_potrubi

POŽIARNE UZÁVERY INŠTALOVANÉ V STAVBÁCH

Funkcia a rozdelenie požiarnych uzáverov

Bežnou súčasťou nosných aj nenosných stavebných konštrukcií budov sú otvory, ktoré slúžia rôznym účelom a sú v nich inštalované rôzne výplne (napr. okná, strešné okná, dvere, vráta, brány, poklopy). Aj požiarne steny a požiarne stropy, ktoré ohraničujú požiarne úseky v stavbe môžu byť zhotovené ako úplne uzatvorené konštrukcie bez otvorov alebo ako konštrukcie s okennými, dvernými či inými otvormi. Takéto otvory najčastejšie slúžia na prechod osôb, materiálu, svetla, vetracieho systému alebo prejazd dopravných prostriedkov medzi susednými požiarnymi úsekmi. Aby sme zabránili nekontrolovateľnému šíreniu požiaru a splodín horenia vnútri stavby, je dôležité do nich zabudovať vhodné výplne a konštrukčné prvky, tzv. požiarne uzávery.

V niektorých prípadoch sa požiarne uzávery inštalujú aj do obvodových stien a to tam, kde požiarne nebezpečný priestor susedného objektu zasahuje do otvorov v obvodovej stene vašej stavby, čím sa obmedzí nekontrolovateľné šírenie požiaru medzi stavbami.

Konkrétnou úlohou požiarnych uzáverov je v závislosti od ich typu brániť šíreniu tepla alebo šírenie tepla v predpísanej miere obmedziť, brániť prenosu plameňa, prieniku dymu alebo plniť viaceré z uvedených funkcií. Podľa toho rozlišujeme uzávery požiarne odolné, dymotesné alebo kombinované.

Medzi požiarne uzávery patria:

 • Požiarne dvere – dverová zostava s pohyblivou konštrukciou, napr. zárubňa s plným, preskleným alebo čiastočne preskleným dverným krídlom vrátane kovania, potrebných zariadení, mechanizmov a príslušenstva (napr. samozatvárač, koordinátor zatvárania, panikový uzáver, tesnenie a pod.).
 • Požiarne okno – oknová zostava s pohyblivou konštrukciou, napr. rám s preskleným okenným krídlom vrátane kovania, potrebných zariadení, mechanizmov a príslušenstva (napr. samozatvárač, koordinátor zatvárania, tesnenie a pod.).
 • Požiarna klapka – zostava klapky s pohyblivou konštrukciou, napr. rám s listom alebo žalúziou vrátane spúšťacieho mechanizmu, ovládacieho mechanizmu a príslušenstva (napr. tepelná poistka, tesnenie a pod.).
 • Dopravníkový uzáver – zostava s pohyblivou konštrukciou rôzneho vyhotovenia a prevedenia, ktorá slúži na uzatváranie dopravníkových tratí a pneumatických potrubí na transport tuhých a sypkých materiálov.
 • Oddeľujúca konštrukcia – zostava s pohyblivou konštrukciou rôzneho vyhotovenia a prevedenia (napr. roleta, brána, revízne dvierka inštalačných šácht, dvere výťahovej šachty, výlezy a poklopy), ktorá slúži na uzatváranie prechodu osôb, dopravných prostriedkov alebo materiálu.
ocelove_poziarne_dvere_s_ciastocnym_presklenim_do_serverovne

Klasifikácia a typy požiarnych uzáverov

V stavbách sa podľa potreby a funkcie navrhujú a inštalujú rôzne typy požiarnych uzáverov. Medzi najviac používané patria:

 • Typ EW – požiarne odolný uzáver brániaci prenosu plameňa a obmedzujúci šírenie tepla počas stanoveného času požiarnej odolnosti v minútach. Bežne sa navrhuje v požiarne deliacich konštrukciách (požiarnych stenách a stropoch) medzi požiarnymi úsekmi okrem prípadov uvedených nižšie. Môže byť nahradený typom EI, ktorý spĺňa prísnejšie kritériá skúšky.
 • Typ EI – požiarne odolný uzáver brániaci prenosu plameňa a šíreniu tepla počas stanoveného času požiarnej odolnosti v minútach. Navrhuje sa v požiarne deliacich konštrukciách chránených únikových ciest a v požiarne nebezpečnom priestore susedného objektu.
 • Typ S – dymotesný uzáver brániaci prieniku dymu pri teplote okolia alebo zvýšenej teplote. Navrhuje sa v požiarnych predsieňach a podľa potreby aj v samotných priestoroch chránených únikových ciest.
 • Typ EI S – kombinovaný uzáver brániaci prenosu plameňa a šíreniu tepla počas stanoveného času požiarnej odolnosti v minútach a zároveň bránici prieniku dymu pri teplote okolia alebo zvýšenej teplote. Navrhuje sa napríklad v montážnych a kontrolných otvoroch inštalačných šácht, ktoré tvoria samostatné požiarne úseky.

Podľa konštrukčnej skladby môžu byť požiarne uzávery vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1 (len z nehorľavých komponentov) alebo druhu D3 (aj z horľavých komponentov).

Požiarne uzávery sa musia automaticky uzatvárať po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku požiaru. Za týmto účelom sú vybavené zatváracím zariadením alebo ovládacím mechanizmom (napr. samozatvárač, elektromagnet, tepelná poistka). Zatváranie môže fungovať na princípe mechanickej, elektrickej, pneumatickej alebo hydraulickej energie. Funkcia zatváracieho zariadenia je v type požiarneho uzáveru označená písmenom C. Týmto zariadením nemusia byť vybavené:

 • vstupné požiarne dvere do bytu,
 • požiarne výlezy a poklopy v strope určené pre opravy a kontroly technických a technologických zariadení,
 • uzamykateľné požiarne dvere do priestorov technických, technologických a energetických zariadení okrem kotolní, kde sa osoby zdržiavajú len za účelom údržby, kontroly a pod.,
 • neaktívne krídla dvojkrídlových požiarnych dverí, ktoré neslúžia na evakuáciu osôb a sú vybavené dvernou zástrčou a uzamykacím zariadením,
 • revízne dvierka na kontrolných a montážnych otvoroch inštalačných šácht a kanálov.

Presný typ požiarneho uzáveru je uvedený na výrobnom štítku umiestnenom priamo na konštrukcii uzáveru, v osvedčení požiarnej konštrukcie a v sprievodnej technickej dokumentácii, ktoré dodáva zhotoviteľ (ten, kto zabuduje požiarny uzáver do stavby).

Okrem požiarnych parametrov sú na požiarne uzávery v dnešnej dobe kladené aj ďalšie požiadavky, napr. v prípade dverí najmä bezpečnostné a zvukovo-izolačné, čo len podčiarkuje nevyhnutnú potrebu správneho výberu a inštalácie týchto konštrukčných prvkov.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér