tesnenia_prestupov_roznych_potrubi_a_kablovych_rozvodov_cez_poziarnu_stenu

TESNENIA POŽIARNYCH PRESTUPOV

Prestupy rozvodov a inštalácií

Každá stavba tvorí zložitý funkčný celok, ktorý okrem stavebných konštrukcií zahŕňa aj technické zariadenia budov alebo technologické celky v rôznych prevádzkach. Konštrukčný systém stavby tvoria najmä základy, nosné steny, stĺpy, schodiská, stropy, strechy, nenosné steny a deliace priečky, podhľady, izolácie, výplne otvorov, povrchové úpravy a obklady, komíny a pod. Aby však objekty plnili svoj účel a predpísané požiadavky, musia byť stavebné konštrukcie doplnené o spomínané technické zariadenia budov, prípadne technologické celky.

Technické zariadenia budov zahŕňajú všetky vnútorné inštalácie a ich rozvody. Najčastejšie sú to rozvody vykurovania, vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia, pitnej a úžitkovej vody, odpadovej vody (kanalizácia), zemného plynu, silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie či centrálne vysávače. V špecifických budovách (nemocnice, výroby a pod.) sú to zvyčajne aj ďalšie rozvody potrebné pre správny chod technologických a iných celkov, napr. rozvody technologickej vody a ďalších nehorľavých alebo horľavých kvapalín, pary či rôznych nehorľavých a horľavých plynov (kyslík, dusík a pod.).

Na stavbách sú tieto inštalácie a rozvody bežne vedené v šachtách, kanáloch, inštalačných jadrách, na stenách alebo v nich, pod stropmi či v podhľadoch. Ide prevažne o káble, káblové zväzky, káblové žľaby a lávky alebo izolované a neizolované potrubia z rôznych materiálov. Tieto môžu prakticky prestupovať cez akékoľvek stavebné konštrukcie vrátane požiarnych stien a požiarnych stropov (požiarne deliacich konštrukcií) medzi susednými požiarnymi úsekmi stavby.

Tesnenie požiarnych prestupov

Všetky prestupy inštalácií a rozvodov cez požiarne deliacu konštrukciu (požiarnu stenu, požiarny strop) je potrebné vhodným spôsobom utesniť bez ohľadu na veľkosť samotného otvoru v konštrukcii. Tesnenie (upchávka) musí mať preukázanú rovnakú požiarnu odolnosť ako samotná požiarna stena alebo požiarny strop (nepožaduje sa viac ako 90 minút).

Ak je plocha samotného otvoru v konštrukcii väčšia ako 0,04 m2, tesnenie musí byť označené štítkom umiestneným v jeho blízkosti aspoň na jednej strane konštrukcie. Štítok má byť vždy viditeľný, čitateľný, prístupný, ťažko odstrániteľný a má obsahovať nápis PRESTUP, hodnotu požiarnej odolnosti, názov použitého systému tesnenia, mesiac a rok zhotovenia či názov a adresu zhotoviteľa.

utestnenie_poziarneho_prestupu_okolo_vzduchotechnickeho_potrubia_v_poziarnej_stene

Protipožiarne upchávky

Trh v súčasnosti ponúka rôzne systémy upchávok od mnohých výrobcov. Voľba vhodného riešenia závisí od množstva faktorov a parametrov samotného rozvodu a stavebnej konštrukcie. Zhotoviteľ musí byť na aplikáciu týchto systémov zaškolený výrobcom. Pri realizácii je nevyhnutné správne dodržať montážny postup a vydať osvedčenie požiarnej konštrukcie s predpísanými prílohami (zoznam prestupov, vyhlásenia o parametroch, technické listy, návody na montáž, doklady o zaškolení a pod.).

Pre správny návrh tesniaceho systému je potrebné poznať podrobné informácie o požiarne deliacej konštrukcii (napr. typ, hrúbka, materiálová skladba, požiarna odolnosť), samotných inštaláciách, ich usporiadaní a prestupoch (napr. typ inštalácie, rozmer prestupu a inštalácie, požadovaná požiarna odolnosť, typ materiálu potrubí a káblových chráničiek, materiál a hrúbka izolácie potrubí). Pri potrubiach je veľmi dôležité aj ich zamýšľané použitie a koncové usporiadanie (vetraný, nevetraný systém alebo potrubie pod tlakom).

Na stavbách sa vo všeobecnosti stretávame s nasledovnými druhmi prestupov:

  • Prestupy potrubí – plastové, kompozitné a kovové potrubia bez izolácie, prípadne s horľavou alebo nehorľavou izoláciou, ktorá môže byť priebežná alebo lokálna len v mieste a okolí prestupu. Tieto prestupy sa najčastejšie tesnia rôznymi protipožiarnymi manžetami, páskami, bandážami, protipožiarnymi tmelmi a penami.
  • Prestupy káblov – samostatné káble, káblové zväzky, káblové chráničky a ich zväzky, káblové lávky a žľaby. Tieto prestupy sa najčastejšie tesnia rôznymi protipožiarnymi manžetami, tmelmi, penami, prechodkami, rukávmi a diskami.
  • Združené prestupy – rôzne kombinácie vyššie uvedených inštalácií a rozvodov v jednom otvore. Tieto prestupy sa najčastejšie tesnia tzv. mäkkými doskovými upchávkami a prepážkami z minerálnej vlny opatrenej protipožiarnymi nátermi v kombinácii s predchádzajúcimi systémami pre potrubia a káble, protipožiarnymi tvarovkami, vankúšmi a maltami.

Protipožiarne upchávky sú podľa vlastností konkrétneho produktu vhodné do masívnych stien a stropov (železobetón, murivo), ľahkých stien, zavesených podhľadov alebo konštrukcií na báze dreva (napr. CLT panely). Pre aplikácie do špeciálnych prostredí sú dostupné aj plynotesné, vodotesné a prachotesné upchávky alebo systémy určené do výbušného prostredia, odolné proti hubám a plesniam, seizmickým zaťaženiam, s elektromagnetickou kompatibilitou a pod.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér