posuvne_poziarne_dvere_v_podzemnej_hromadnej_garazi

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA POŽIARNYCH UZÁVEROV

Prevádzkovanie požiarnych uzáverov

Pri kolaudácii a následnom užívaní stavby je dôležité mať v stavebných konštrukciách nainštalované správne požiarne uzávery podľa požiadaviek projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Týmto sa však povinnosti vlastníka alebo prevádzkovateľa stavby v súvislosti s požiarnymi uzávermi nekončia, ale naopak začínajú.

Hlavným zdrojom informácií o samotnom požiarnom uzávere je jeho sprievodná dokumentácia. Preto si pri preberaní tohto konštrukčného prvku od zhotoviteľa dôkladne skontrolujte, či je úplná a obsahuje všetky potrebné dokumenty v písomnej forme:

 • Osvedčenie požiarnej konštrukcie vydané zhotoviteľom, ktorým osvedčuje vlastnosti požiarneho uzáveru zabudovaného do stavby.
 • Certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom, ktorým deklaruje jednotlivé parametre požiarneho uzáveru.
 • Prevádzkové pokyny vydané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom, ktoré obsahujú návod na montáž a uvedenie požiarneho uzáveru do prevádzky, prostredie a spôsob jeho používania, výstrahy a pokyny pre údržbu, ďalšie informácie podľa potreby.
 • Prevádzkový denník, ktorý môže byť dodaný výrobcom, zhotoviteľom alebo založený vlastníkom či prevádzkovateľom stavby. Obsahuje najmä identifikačné údaje požiarneho uzáveru, vymedzenie zodpovedných osôb za jeho údržbu a všetky záznamy o jeho kontrolách, údržbe, poruchách a opravách.

Požiarny uzáver musí byť v mieste inštalácie na stavbe označený značkou zhody a sprievodnými údajmi (spravidla formou výrobného štítku), ale tiež konkrétnym nápisom podľa jeho druhu, napr. „POŽIARNE DVERE“, „POŽIARNE OKNO“, „POŽIARNA KLAPKA“ a pod. Tento nápis sa nepožaduje len pri požiarnych dverách vedúcich do bytov a požiarnych dverách v rodinných domoch, resp. stavbách s najviac dvomi obytnými bunkami. Pri požiarnej klapke môže byť nápis nahradený predpísaným piktogramom. Všetky označenia musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné, čitateľné a viditeľné voľným okom.

Pre správne fungovanie požiarneho uzáveru je nevyhnutné trvale dodržiavať prevádzkové pokyny a parametre prostredia, do ktorého je určený. Konštrukcia uzáveru sa nesmie žiadnym spôsobom meniť, nemôžu sa z neho odstraňovať, vyraďovať z činnosti ani pridávať žiadne súčasti okrem prípadov, kedy takúto úpravu schváli výrobca.

Požiarny uzáver musí byť po celú dobu jeho životnosti, resp. po dobu životnosti stavby udržiavaný v akcieschopnom stave. To znamená splnenie najmä týchto podmienok:

 • bol uvedený na trh v zmysle osobitných predpisov,
 • bol zabudovaný do stavby podľa požiadaviek projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby a v súlade s jeho sprievodnou dokumentáciou,
 • má inštalované zatváracie zariadenie, ovládací mechanizmus, koordinátor zatvárania, bezpečnostný mechanizmus alebo separačné zariadenie, ak sa požadujú,
 • má zabezpečenú dodávku energií alebo hasiacej látky, ak sa požadujú,
 • je označený v zmysle platných predpisov, ak sa toto označenie požaduje,
 • pohyb jeho pohyblivých súčastí (napr. zatváranie a otváranie) nie je obmedzený či spomalený poruchami alebo nevyžaduje zvýšenú ľudskú silu na prekonanie odporu, napr. v dôsledku deformácií, korózie, mechanických prekážok (kolíky, kliny, hasiace prístroje, rôzny materiál),
 • nemá poškodenia, ktoré narúšajú jeho celistvosť, dymotesnosť a iné požadované parametre,
 • má vykonávanú pravidelnú údržbu a kontroly zodpovednými osobami v zmysle platných predpisov a jeho sprievodnej dokumentácie.

Za dočasne akcieschopný sa považuje aj požiarny uzáver s nedostatkami, ktoré nie je možné okamžite odstrániť. Ale len za predpokladu, že je o tom vedený záznam v prevádzkovom denníku a prevádzkovateľ vykonal všetky potrebné kroky pre neodkladné odstránenie týchto nedostatkov a v prípade potreby zabezpečil aj náhradné opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru.

poziarne_dvere_so_samozatvaracom

Údržba a kontrola požiarnych uzáverov

Každá údržba a kontrola požiarneho uzáveru pri jeho prevádzkovaní musí byť vykonaná technologickým postupom a v rozsahu podľa prevádzkových pokynov. Pokiaľ sa takéto údaje v prevádzkových pokynoch nenachádzajú, postupuje sa podľa správnej technickej praxe.

Údržbu požiarneho uzáveru môže vykonávať len výrobca, ak si túto činnosť vyhradil v sprievodnej dokumentácii. V opačnom prípade môže údržbu vykonať aj osoba zodpovedná za údržbu požiarneho uzáveru, ktorá je zaškolená výrobcom (a má o tom doklad) alebo oboznámená s prevádzkovými pokynmi (a má o tom doklad), ak výrobca takéto školenie nevykonáva. Údržba požiarneho uzáveru zahŕňa tieto činnosti:

 • Preventívna údržba v rozsahu a lehotách určených prevádzkovými pokynmi, najmenej však raz za 12 mesiacov a bez zbytočného odkladu, ak bol zaťažený požiarom.
 • Prehliadka v rozsahu a lehotách určených prevádzkovými pokynmi, najmenej však raz za 12 mesiacov a bez zbytočného odkladu po každej preventívnej údržbe, oprave požiarneho uzáveru alebo ak bol zaťažený požiarom.
 • Oprava (vrátane prehliadky po oprave) bez zbytočného odkladu po zistení poruchy požiarneho uzáveru. Pri oprave musia byť použité náhradné súčasti od rovnakého výrobcu s rovnakými vlastnosťami. Pokiaľ už pôvodný výrobca neexistuje, môžu sa použiť náhradné súčasti od iného výrobcu s rovnakými vlastnosťami.

Kontrolu požiarneho uzáveru spravidla vykonáva osoba zodpovedná za údržbu požiarneho uzáveru alebo technik požiarnej ochrany v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, napr. raz za 3 mesiace, raz za 6 mesiacov, raz za 12 mesiacov alebo v kratších lehotách podľa potreby. Kontrola požiarneho uzáveru zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • Vizuálna prehliadka – neporušenosť, vybavenosť, označenie, súlad typu inštalovaného požiarneho uzáveru s projektovou dokumentáciou.
 • Skúška funkčnosti – ľahký chod pohyblivej konštrukcie, zatváracieho zariadenia až do úplného uzatvorenia, koordinátora zatvárania vrátane správneho poradia zatvárania krídel, bezpečnostného mechanizmu, spúšťacieho alebo ovládacieho mechanizmu, správna funkcia separačného zariadenia, dodávka energie alebo hasiacej látky, činnosť svetelnej alebo zvukovej signalizácie.

Všetky záznamy o údržbe a kontrole požiarneho uzáveru musia byť vedené zodpovednou osobou v prevádzkovom denníku, ktorého súčasťou sú aj doklady o zaškolení alebo oboznámení osoby zodpovednej za údržbu požiarneho uzáveru a potvrdenia o vykonaní údržby výrobcom požiarneho uzáveru. Jeden prevádzkový denník môže slúžiť na vedenie záznamov o viacerých požiarnych uzáveroch rovnakého druhu, napr. požiarne dvere (nesmú sa v rámci denníka kombinovať napr. s požiarnymi oknami alebo požiarnymi klapkami).

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér