stabilne_hasiace_zariadenie_plynove_v_serverovni

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB V KOLAUDAČNOM KONANÍ

Kolaudačné konanie

Po dokončení stavby alebo jej časti spôsobilej na samostatné užívanie alebo jej časti dotknutej vykonanou zmenou, ich môžete začať užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Tento postup platí vždy, pokiaľ bolo na tieto stavby vydané stavebné povolenie. Zároveň však platí aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, pre ktoré postačovalo ohlásenie príslušnému stavebnému úradu.

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie na základe predloženého písomného návrhu na kolaudáciu stavby. Ten vopred oznámi účastníkom konania, vrátane dotknutého orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor, termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Dotknutý orgán môže uplatniť svoje stanovisko najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak naň stavebný úrad nebude prihliadať. Štátny požiarny dozor sa nevykonáva len pri drobných a jednoduchých stavbách. Na kolaudačné konanie môže byť prizvaný projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavby alebo iné osoby podľa potreby.

Z pohľadu ochrany pred požiarmi sa v kolaudačnom konaní skúma splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej a overenej projektovej dokumentácie stavby spracovanej odborne spôsobilými osobami vrátane špecialistu požiarnej ochrany. Zároveň sa overujú doklady preukazujúce požadované vlastnosti a parametre stavebných výrobkov, častí stavieb a zariadení či vykonanie prác osobami s odbornou spôsobilosťou. O ústnom pojednávaní sa spisuje protokol alebo jednoduchý záznam, ktorý okrem iného obsahuje aj stanovisko dotknutého orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor, pokiaľ sa vyžaduje.

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa podľa druhu a účelu stavby podrobnejšie skúmajú v kolaudačnom konaní najmä nižšie uvedené náležitosti.

Konštrukčné a dispozičné riešenie

 • Rozdelenie stavby na požiarne úseky a vytvorenie samostatných požiarnych úsekov v určených priestoroch.
 • Utesnenie prestupov inštalácií, káblov, potrubí, technických a technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie ohraničujúce požiarne úseky.
 • Ochrana stavebných konštrukcií proti ohňu splnením požadovaných vlastností a správnou realizáciou podľa technologických a montážnych návodov výrobcov.
 • Použitie materiálov na povrchové úpravy konštrukcií na základe ich vhodnosti z hľadiska možného šírenia požiaru, odpadávania a odkvapkávania.
 • Vyhotovenie požiarnych uzáverov v požiarne deliacich konštrukciách (požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky a pod.), ich funkčná spôsobilosť, požadované vlastnosti, správnosť umiestnenia, ovládanie a označenie.
 • Typy, vybavenie a označenie únikových ciest, ich osvetlenie, vetranie, vyhotovenie podláh, dverí a schodísk, funkčná spôsobilosť technického zariadenia na organizáciu evakuácie osôb.
 • Evakuačné a požiarne výťahy, ich vybavenie, kapacita, vyhotovenie, ovládanie a prevádzková rýchlosť kabíny, trvalá dodávka elektrickej energie.
 • Dodržanie odstupových vzdialeností od požiarne otvorených plôch v obvodových stenách a strešnom plášti voči iným stavbách alebo susedným požiarnym úsekom stavby.
 • Umiestnenie horľavých materiálov alebo technických či technologických zariadení v požiarne nebezpečnom priestore požiarnych úsekov stavby.
jednopodlazna_vyrobna_hala_s_poziarnym_rebrikom_a_vonkajsim_nadzemnym_hydrantom

Vybavenie požiarnymi zariadeniami

 • Prenosné a pojazdné hasiace prístroje, ich počet, rozmiestnenie, označenie, použité druhy náplní a ich množstvá.
 • Zariadenia na zabezpečenie vody na hasenie požiarov, umiestnenie, počet, vybavenie, označenie a funkčná spôsobilosť zdrojov vody, odberných miest (nadzemné a podzemné hydranty), hadicových zariadení (hadicové navijaky a nástenné hydranty), vnútorných požiarnych vodovodov (nezavodnené a zavodnené) a staníc na zvyšovanie tlaku vody.
 • Zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, vyhotovenie elektrických rozvodov a záložných zdrojov, overenie funkčnosti systému vypínania dodávky elektrickej energie pri požiari a záložných zdrojov.
 • Overenie skutočného vyhotovenia vodnej clony, systému jej spúšťania a prítomnosti vody v systéme.
 • Overenie skutočného vyhotovenia zariadenia na odvod tepla a splodín horenia v súlade s technickými podmienkami určenými výrobcom zariadenia, systému spúšťania, nadväznosti na iné zariadenia, dymových zásten.
 • Overenie skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru, umiestnenia ústredne, druhu a rozmiestnenia hlásičov požiaru a reproduktorov, ovládania napojených zariadení.
 • Overenie skutočného vyhotovenia zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, systému spúšťania, zabezpečenia dostatočnej zásoby hasiacej látky, signalizácie spustenia v mieste trvalej obsluhy.
 • Overenie skutočného vyhotovenia stabilného hasiaceho zariadenia, rozmiestnenia vypúšťacích armatúr, situovania strojovne, ventilových staníc, umiestnenia hasiacej látky a náhradného zdroja vrátane pohonných látok.
 • Kontrola funkčnosti a súčinnosti požiarnych zariadení a uchytenia o strešný plášť.

Vybavenie zariadeniami na protipožiarny zásah

 • Dostupnosť a vyhotovenie vnútorných zásahových ciest, vonkajších zásahových ciest a nástupných plôch, ich osvetlenie, označenie, vybavenie, umiestnenie ovládacích prvkov požiarnotechnických a energetických zariadení.

Technické vybavenie

 • Umiestnenie palivových spotrebičov (tuhé, kvapalné a plynné palivá) a elektrotepelných spotrebičov, vyhotovenie dymovodov, vyhotovenie komínov a ich označenie štítkom.
 • Vyhotovenie vzduchotechnických potrubí a zariadení, osadenie požiarnych klapiek a ich označenie.
 • Vyhotovenie technického a technologického zariadenia, inštalovanie ochranných systémov, možné cesty šírenia požiaru povrchom, zabezpečenie kontroly a údržby podľa dokumentácie vyhotovenej ich výrobcom.
poziarna_roleta_v_podzemnej_garazi_a_praskove_prenosne_hasiace_pristroje_zavesene_na_konstrukciach

Doklady

 • Osvedčenia požiarnych konštrukcií vrátane dokladov preukazujúcich splnenie parametrov stavebných výrobkov a vlastností stavebných konštrukcií.
 • Doklady o preukázaní zhody technických a technologických zariadení podľa osobitných predpisov.
 • Potvrdenia o registrácii požiarnotechnického zariadenia a osobitné oprávnenia o odbornej spôsobilosti na ich zabudovanie do stavby, vykonávanie údržby, opráv a kontrol.
 • Potvrdenia o vykonaní kontrol, prehliadok a funkčných skúšok požiarnotechnických zariadení pri ich odovzdaní po prevádzky.
 • Doklady o vyškolení osôb zodpovedných za prevádzku, údržbu a obsluhu požiarnotechnických zariadení na vykonávanie týchto činností.
 • Sprievodné dokumentácie a doklady o kontrolách, odborných prehliadkach a skúškach požiarnych zariadení.
 • Potvrdenia o preskúšaní komína.

Ak počas uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov požiarnej ochrany použitých pri spracovaní projektovej dokumentácie, prihliada sa na ne len v tom prípade, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočnené pred ich účinnosťou.

Požadovaným výsledkom kolaudačného konania je vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebným úradom, ktorým povoľuje užívanie stavby na určený účel. V prípade potreby určí aj podmienky užívania stavby, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby vrátane primeranej lehoty na ich odstránenie. Ak zistí závady brániace riadnemu užívaniu stavby na určený účel, stanoví lehotu na ich odstránenie, konanie preruší a kolaudačné rozhodnutie nevydá. Pre stavby, ktoré sa majú užívať ako prevádzkarne, je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením o spôsobilosti prevádzkarne na prevádzku.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér