ocelove_poziarne_dvere_praskovy_hasiaci_pristroj_a_poziarne_prestupy_potrubi_v_poziarnej_stene

POŽIARNE KONŠTRUKCIE V STAVBÁCH

Všeobecne

Neodmysliteľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou každého riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci stavebného konania je stanovenie technických podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavebných konštrukcií. Tie sa však netýkajú úplne všetkých navrhovaných a zabudovaných stavebných konštrukcií v stavbe. Stanovujú sa iba pre tzv. požiarne konštrukcie charakterizované v zmysle platných právnych predpisov ako stavebné konštrukcie, konštrukčné prvky alebo stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požadované kritériá na použitie v podmienkach požiaru.

Základnými kritériami na posudzovanie vhodnosti použitia stavebných konštrukcií, konštrukčných prvkov, stavebných materiálov, výrobkov a komponentov v podmienkach požiaru sú:

 • Požiarna odolnosť – schopnosť požiarnej konštrukcie odolávať predpokladaným účinkom požiaru určitý čas bez straty a porušenia jej funkcie. Klasifikuje sa požadovanými kritériami a časom požiarnej odolnosti v minútach. Pre každú konštrukciu s konkrétnym materiálovým vyhotovením sa stanovuje experimentálnou skúškou na základe štandardizovaných skúšobných postupov alebo statickým výpočtom podľa technických noriem (tzv. eurokódov) pre navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
 • Reakcia na oheň – súbor parametrov stavebných materiálov a výrobkov vyjadrujúci ich schopnosť prispievať svojim tepelným rozkladom k vzniku a rozvoju požiaru. Klasifikuje sa triedou reakcie na oheň, pričom osobitne sa klasifikujú podlahové krytiny, tepelnoizolačné prvky na potrubia a elektrické káble. Pre konkrétny stavebný materiál, výrobok alebo komponent sa trieda reakcie na oheň stanovuje experimentálnou skúškou, resp. skúškami na základe štandardizovaných skúšobných postupov.
murovane_obvodove_steny_rodinneho_domu_z_porobetonovych_tvarnic_s_pozadovanou_poziarnou_odolnostou

Druhy požiarnych konštrukcií

Základnou úlohou požiarnych konštrukcií je umožniť rozdelenie stavby na požiarne úseky a v čo najväčšej miere obmedziť šírenie požiaru medzi vnútornými priestormi horiacej stavby alebo z horiacej stavby na okolité stavebné objekty, ale tiež zabezpečiť nosnosť a stabilitu stavby alebo jej časti v stanovenom čase. Najčastejšie sa stretávame s týmito druhmi požiarnych konštrukcií:

 • Požiarne steny – zvislé nosné alebo nenosné konštrukčné prvky v stavbe alebo medzi stavbami (napr. murované, monolitické alebo montované steny, priečky) brániace šíreniu požiaru vo vodorovnom smere. Plnia funkciu požiarne deliacej konštrukcie ohraničujúcej požiarny úsek. Musia sa stýkať s požiarnym stropom, prípadne s konštrukciou strechy alebo strešného plášťa, ak spĺňa požadované podmienky a obvodovou stenou.
 • Požiarne stropy – vodorovné nosné alebo nenosné konštrukčné prvky v stavbe brániace šíreniu požiaru v zvislom smere. Plnia funkciu požiarne deliacej konštrukcie ohraničujúcej požiarny úsek. Musia sa stýkať s požiarnou stenou a obvodovou stenou. Nosnými požiarnymi stropmi môžu byť samotné stropné konštrukcie (napr. monolitické alebo montované stropné dosky, trámové stropy) alebo zospodu chránené stropné konštrukcie (napr. oceľové alebo drevené) vhodným podhľadom. Nenosnými požiarnymi stropmi môžu byť samonosné nezávislé podhľady určené na tento účel.
 • Obvodové steny – zvislé nosné alebo nenosné konštrukčné prvky vymedzujúce vonkajší obvod stavby (napr. murované, monolitické alebo montované steny, fasády a opláštenia) brániace šíreniu požiaru na inú stavbu alebo iný požiarny úsek tej istej stavby. Plnia funkciu požiarne deliacej konštrukcie ohraničujúcej požiarny úsek. V niektorých prípadoch sa kvôli zabráneniu šírenia požiaru zhotovujú na hranici požiarnych úsekov súvislé zvislé alebo vodorovné časti obvodových stien tvoriace tzv. požiarne pásy, ktoré musia mať predpísanú šírku a materiálové vyhotovenie vrátane povrchových úprav.
 • Tesniace prvky a systémy – požiarne steny, požiarne stropy a obvodové steny nesmú byť narušené žiadnymi požiarne neuzatvárateľnými otvormi, zoslabením nikami, škárami, stykmi ani prestupmi rozvodov, inštalácií, technických a technologických zariadení. Uvedené prestupy a lineárne styky stavebných prvkov je potrebné utesniť vhodnými tesniacimi prvkami a systémami (napr. tmely, peny, manžety, bandáže, pásky, zátky, rukávy, malty, vankúše, nátery a pod.).
 • Strešné plášte – konštrukčné prvky oddeľujúce vnútorný priestor stavby od vonkajšieho priestoru, chrániace pred poveternostnými vplyvmi a brániace šíreniu požiaru na inú stavbu alebo iný požiarny úsek tej istej stavby. Môžu tiež brániť šíreniu požiaru zo susedných horiacich stavieb. Pozostávajú predovšetkým zo strešnej krytiny, prípadne ďalších vrstiev (napr. tepelnoizolačná, hydroizolačná, spádová, nosná, podhľadová a pod.).
 • Požiarne uzávery otvorov – konštrukčné prvky zabudované v požiarnych stenách, požiarnych stropoch, obvodových stenách alebo strešných plášťoch brániace šíreniu požiaru, prípadne prenikaniu dymu a splodín horenia. Vo väčšine prípadov musia byť vybavené automatickým uzatváracím mechanizmom, ktorý zabezpečuje ich uzatvorenie po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru. Najčastejšie ide o požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky na vzduchotechnických zariadeniach, požiarne rolety, požiarne opony oddeľujúce javisko s povraziskom od hľadiska, dopravníkové a ďalšie požiarne uzávery.
 • Šachty a kanály – konštrukčné prvky ohraničujúce šachty evakuačných a požiarnych výťahov, šachty ostatných výťahov (napr. osobných, nákladných), inštalačné šachty a kanály či šachty pre zhadzovanie odpadkov brániace šíreniu požiaru vrátane požiarnych uzáverov otvorov.
 • Nosné konštrukcie – konštrukčné prvky vnútri požiarnych úsekov a mimo stavby zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti (napr. nosné steny, stĺpy, stropy, prievlaky, nosníky), konštrukčné prvky vnútri požiarnych úsekov nezabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti (napr. balkóny, lávky, vstavané podlažia), nosné konštrukcie schodísk, nosné konštrukcie striech a nosné konštrukcie podporujúce technologické zariadenia, ktoré obsahujú horľavé látky (napr. suroviny, prevádzkové náplne, izolácie a pod.) a ktorých zrútenie môže prispieť k rozšíreniu požiaru.
 • Povrchové úpravy – stavebné výrobky a komponenty tvoriace povrchovú úpravu stien a stropov (najmä obklady a podhľady) vo vnútri stavby alebo z vonkajšej strany stavby brániace šíreniu požiaru po povrchu stavebných konštrukcií.

Ďalšími požiarnymi konštrukciami sú vzduchotechnické potrubia s požiarnou odolnosťou, potrubia na odvod tepla a splodín horenia, dymové klapky a dymové zábrany, zariadenia pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (napr. káblové rozvody s príslušenstvom, rozvádzače, káblové lávky, káblové príchytky), vonkajší tepelnoizolačný systém či komínové systémy.

V rámci návrhu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je úlohou špecialistu požiarnej ochrany stanoviť požiadavky na požiarne konštrukcie z hľadiska ich požiarnej odolnosti, triedy reakcie na oheň, prípadne ďalších doplňujúcich parametrov.

V rámci uskutočňovania stavby je úlohou zhotoviteľa požiarnej konštrukcie zvoliť vhodné konštrukčné, materiálové a technické riešenie, splniť stanovené požiadavky vyplývajúce z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a osvedčiť vlastnosti zabudovanej požiarnej konštrukcie písomnou formou.

Požiarne konštrukcie môžu byť v prípade potreby pre dosiahnutie požadovaných parametrov chránené vhodnými protipožiarnymi nátermi, nástrekmi, omietkami, obkladmi a pod.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér