husty_cierny_dym_nad_budovou_pri_poziari

VÝZNAM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB

Požiare stavieb

Verejne dostupné štatistiky Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) uvádzajú 2 581 zaznamenaných požiarov v budovách a objektoch za rok 2021 na celom území Slovenskej republiky. Za požiar vo všeobecnosti považujeme každé nežiadúce horenie vedúce k usmrteniu alebo zraneniu osôb či zvierat, vzniku škôd na majetku alebo životnom prostredí či bezprostrednému ohrozeniu týchto hodnôt.

V minulom roku bolo napríklad pri požiaroch bytov a rodinných domov usmrtených 34 osôb a zranených 107 osôb. Následkom požiarov v budovách a objektov sa škody na majetku pohybujú rádovo v desať tisícoch až miliónoch eur. Medzi najčastejšie príčiny ich vzniku patria nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb (takmer v polovici prípadov), prevádzkové a technické poruchy v stavbách, poruchy alebo nevyhovujúci stav vykurovacích telies a úmyselné založenie. Vo viacerých prípadoch sa príčinu vzniku požiaru nepodarilo zistiť.

Vznik požiaru sa predpokladá všade tam, kde je na jednom mieste súčasne prítomná horľavá látka (pevné predmety, prachy, kvapaliny, pary, aerosóly a plyny) v dostatočnom množstve a vhodnej forme či rozmiestnení, prostriedok spôsobujúci oxidáciu prostredia (najbežnejšie kyslík vo vzduchu) a zdroj s dostatočnou tepelnou energiou na iniciáciu procesu horenia (napr. otvorený oheň, horúce povrchy, elektrické zariadenia).

kuchyna_po_poziari_s_vyhorenou_kuchynskou_linkou

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Súčasné vedecko technické poznatky nám neumožňujú požiarom v budovách a objektoch úplne zabrániť. Vhodnou koncepciou riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby však dokážeme pravdepodobnosť vzniku požiarov minimalizovať a následne čo najviac obmedziť ich negatívne účinky, ak nastanú. Protipožiarnu bezpečnosť môžeme chápať ako schopnosť stavby zabrániť v prípade požiaru stratám na životoch a zdraví osôb alebo zvierat a stratám na majetkových hodnotách.

Dnešné stavby musia podľa platných európskych predpisov spĺňať niekoľko základných požiadaviek, aby čo najlepšie plnili svoj účel a zároveň chránili zdravie a bezpečnosť osôb počas celého ich životného cyklu. Jednou z týchto požiadaviek je aj povinnosť navrhovať a zhotoviť stavby tak, aby v prípade vypuknutia požiaru plnili tieto funkcie:

  • Zachovanie nosnosti konštrukcie počas určitého času, aby nedošlo k narušeniu statiky a prípadnému zrúteniu stavby alebo jej časti skôr, ako sa stihnú všetky osoby evakuovať alebo budú zachránené. Táto funkcia tiež prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti hasičských jednotiek pri zásahu, pretože ten často nie je možné viesť z vonkajšej strany stavby z bezpečnej vzdialenosti.
  • Obmedzenie tvorby a šírenia ohňa alebo splodín horenia (dymu) vo vnútri stavby, aby boli počty ohrozených osôb a prípadné materiálne škody čo najmenšie a ohraničené len na určitú plochu v stavbe. Toto obmedzenie zároveň umožňuje hasičským jednotkám dostať požiar rýchlejšie pod kontrolu a uhasiť ho.
  • Obmedzenie rozširovania požiaru na susedné stavby, aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb v okolitých stavbách, väčším stratám na materiálnych hodnotách, životnom prostredí a k nekontrolovateľnému šíreniu požiaru mimo budovu. Táto situácia by výrazne sťažila zásah hasičských jednotiek a vyžadovala podstatne vyššie nároky na nasadenie ľudských síl, technických prostriedkov, hasiacich látok a hasičskej techniky.
  • Vytvorenie podmienok na bezpečný únik alebo záchranu iným spôsobom pre osoby nachádzajúce sa v stavbe, aby sa minimalizovali straty na životoch a zdraví osôb. Vhodne navrhnuté podmienky evakuácie, únikové cesty a ďalšie spôsoby evakuácie zo stavieb umožňujú všetkým osobám vrátane tých s obmedzenou schopnosťou pohybu dostať sa rýchlo a bezpečne na voľnú plochu mimo stavby alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom a to bez toho, aby boli vystavené tepelným alebo toxickým účinkom plameňa, sálavého tepla alebo splodín horenia. Zároveň umožňujú bezpečné vynesenie osôb neschopných samostatného pohybu z ohrozených priestorov.
  • Vytvorenie podmienok pre bezpečný a účinný zásah hasičských jednotiek, aby sa v čo najkratšom časte dostali na miesto požiaru a mohli zahájiť hasiace práce, záchranné práce a ďalšie potrebné činnosti. Vhodne navrhnuté prostriedky, cesty a zariadenia pre zásah v stavbách zvyšujú bezpečnosť záchranných tímov a umožňujú vykonanie rýchleho a účinného zásahu či dostupnosť hasiacich látok, čo znižuje negatívne následky požiaru.

Všetky uvedené požiadavky je možné dosiahnuť jedine vhodným návrhom protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, dôslednou realizáciou požiarnych konštrukcií a požiarnych zariadení pri jej uskutočňovaní a ich správnou prevádzkou, kontrolami, údržbou a opravami počas celej životnosti stavby. Podcenenie tejto problematiky môže mať fatálne následky. Preto nedovoľte Vaším hodnotám zhorieť a ochraňujte ich.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér