vizualizacia_individualnej_bytovej_vystavby_s_rodinnymi_domami

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Územné konanie

Ste v pozícii stavebníka (investora) a zamýšľate realizáciu stavby na konkrétny účel? Určite viete, že k úspešnému užívaniu stavebného diela Vás čaká ešte dlhý a náročný proces. Medzi základné kroky patrí určenie presného miesta, kde bude stavba stáť. Vo väčšine prípadov potrebujete územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Vydáva ho príslušný stavebný úrad v rámci územného konania na základe podaného písomného návrhu s požadovanými dokladmi a dokumentáciou stavby. Náležitosti územného konania podrobne upravuje stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy.

Územné rozhodnutie sa nevyžaduje napríklad pre drobné stavby plniace doplnkovú funkciu k hlavnému objektu, stavebné úpravy nemeniace pôdorysné a výškové ohraničenie existujúcej stavby či strategické parky, ktoré sú tzv. „významnou investíciou“. Pri jednoduchých stavbách, ich nadstavbách a prístavbách môže stavebný úrad za určených predpokladov spojiť územné konanie s následným stavebným konaním.

Navrhované umiestnenie stavby sa v územnom konaní posudzuje z rôznych hľadísk vrátane protipožiarnych podmienok. Pri drobných a jednoduchých stavbách tieto podmienky posudzuje iba stavebný úrad. Ostatné stavby posudzuje dotknutý orgán (štátny požiarny dozor), ktorým je príslušné okresné či krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) alebo Ministerstvo vnútra SR - prezídium HaZZ pre stavby s osobitným hospodárskym a celospoločenským významom. Dotknutý orgán vydáva písomné stanovisko (súhlasné bez pripomienok, súhlasné s pripomienkami alebo nesúhlasné). Stavebný úrad súčasne rozhoduje o možných námietkach účastníkov konania.

Po splnení všetkých podmienok vydá stavebný úrad územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vymedzuje najmä stavebný pozemok, presné polohové a výškové umiestnenie stavby na ňom vrátane odstupov od hraníc pozemku a susedných existujúcich stavieb, prístup k stavbe a napojenie na pozemné komunikácie a inžinierske siete, terénne úpravy na pozemku a podobne, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a čas platnosti rozhodnutia.

situacia_osadenia_objektov_rodinnych_domov_v_novej_lokalite

Protipožiarna bezpečnosť v územnom konaní

Splnenie protipožiarnych podmienok sa preukazuje projektovou dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie, ktorá obsahuje textovú časť (technickú správu) a výkresovú časť (situáciu). Musí byť spracovaná odborne spôsobilou osobou - špecialistom požiarnej ochrany v tomto rozsahu:

  • Vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby s dôrazom na odstupové a bezpečnostné vzdialenosti od stavby. Špecialista požiarnej ochrany stanovuje v súlade s platnými predpismi predpokladané odstupové vzdialenosti od požiarne otvorených plôch obvodových stien a strešného plášťa navrhovanej stavby a iné bezpečnostné vzdialenosti od stavby. Následne hodnotí, či požiarne nebezpečný priestor navrhovanej stavby ohraničený týmito vzdialenosťami zasahuje susedné pozemky alebo existujúce stavby a naopak, či sa navrhovaná stavba nachádza alebo nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby. Na základe výsledkov tohto posúdenia navrhuje potrebné opatrenia.
  • Určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, ak sa pre danú stavbu požaduje a stanovenie možností a spôsobu jej zabezpečenia. Špecialista požiarnej ochrany posudzuje možnosť použitia vody ako hasiacej látky pre prípad vzniku a rozšírenia požiaru v stavbe. Určuje predpokladanú potrebu vody, zariadenia na jej dodávku mimo stavby a vo vnútri stavby (zdroje vody, odberné miesta, hadicové zariadenia, vnútorné požiarne vodovody, stanice na zvyšovanie tlaku vody a pod.) či konkrétne požiadavky na tieto zariadenia. Pokiaľ sa použitie vody vylučuje vzhľadom na charakter horľavých látok a zariadení v stavbe, musí byť nahradená inou vhodnou a účinnou hasiacou látkou.
  • Zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch pre zásah hasičských jednotiek. Špecialista požiarnej ochrany posudzuje, či musí byť k stavbe zriadená prístupová komunikácia na zásah a nástupná plocha, určuje základné požiadavky na ich vybudovanie a umiestnenie. Prístupová komunikácia umožňuje príjazd hasičskej jednotky s hasičskou technikou k stavbe. Nástupná plocha umožňuje vedenie zásahu pri požiari z vonkajšej strany stavby. Slúži na nástup hasičských jednotiek a umiestnenie hasičskej techniky pri hasení požiaru a záchranných prácach.
  • Zakreslenie dôležitých skutočností vo výkrese situácie stavby, najmä predpokladaných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest na hasenie požiarov, príjazdových komunikácií a nástupných plôch pre hasičské jednotky pomocou grafických značiek požiarnej ochrany.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér