posobenie_plamena_na_dreveny_material_pri_poziari

REAKCIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA OHEŇ

Stavebné výrobky

Konštrukcie na stavbách sa bežne zhotovujú stavebnými prácami zo stavebných výrobkov. Ide o výrobky vyrobené a uvedené na trh za účelom trvalého zabudovania do stavby alebo jej časti, pričom ich parametre vplývajú na základné požiadavky kladené na stavby a teda aj protipožiarnu bezpečnosť.

Stavebný výrobok môže byť vyrobený z jednej zložky alebo súpravou dvoch a viacerých oddelených zložiek, ktoré sa musia poskladať alebo inak spojiť, aby sa následne mohli zabudovať od stavby (napr. cement, vápno a iné spojivá, betónové a maltové zmesi vrátane prísad a prímesí, oceľové výstuže a kovové profily, murovacie, debniace tvarovky a dielce, prefabrikované nosné stĺpy, nosníky a schodiská, dosky na báze dreva, kompozitné a sendvičové panely, sadrokartónové dosky, tepelné a akustické izolácie, celé tepelnoizolačné systémy, ľahké obvodové plášte, systémové priečky, strešné krytiny, okná, dvere, brány a svetlíky, podlahové krytiny, obklady, podhľady, spojovacie prvky, lepidlá, elektrické káble a príslušenstvo k nim, komínové systémy a rôzne ďalšie výrobky).

Na mnohé stavebné výrobky sa pre zaistenie dostatočnej úrovne protipožiarnej bezpečnosti stavieb kladú požiadavky na ich reakciu na oheň. Ide o súbor posudzovaných parametrov, ktoré určujú, ako významne budú tieto stavebné výrobky prispievať k zvyšovaniu intenzity a šíreniu požiaru v priestore svojim tepelným rozkladom najmä počas fázy rozhorievania. Napríklad murovaná priečka z nehorľavých pórobetónových tvárnic neprispieva k rozvoju a šíreniu požiaru vôbec a naopak, montovaná priečka opláštená drevovláknitou doskou podporuje rozvoj a šírenie požiaru v priestore.

Stavebné výrobky sa klasifikujú na základe harmonizovaných (európskych) technických noriem alebo osobitných predpisov (spomenutých nižšie) do tzv. tried reakcie na oheň, ktoré sa uvádzajú pre tieto skupiny výrobkov:

 • Stavebné výrobky okrem podlahových krytín a tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia – trieda A1, A2, B, C, D, E a F.
 • Podlahové krytiny – trieda A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl a Ffl.
 • Tepelnoizolačné výrobky na lineárne potrubia – trieda A1L, A2L, BL, CL, DL, EL a FL.
 • Elektrické káble – trieda Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca.

Okrem homogénnych stavebných výrobkov (s rovnakým zložením a hustotou v celom objeme) sa reakcia na oheň hodnotí aj v prípade heterogénnych a viaczložkových stavebných výrobkov (s rozdielnym zložením a hustotou v objeme) alebo celých systémov (napr. sendvičové panely, kontaktný tepelnoizolačný systém a pod.).

obhorene_drevene_prvky_krovu_po_poziari

Triedy reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie

Vo všeobecnosti možno jednotlivé triedy reakcie stavebných výrobkov na oheň stručne charakterizovať nasledovným popisom:

 • Trieda A1 – neprispieva k rozvoju požiaru v žiadnej jeho fáze, napr. betón, tehly, oceľ a pod.
 • Trieda A2 – neprispieva k rozvoju požiaru v žiadnej jeho fáze, avšak tieto materiály obsahujú malé množstvo organických zložiek, ktoré môžu viesť k tvorbe dymu alebo odkvapkávajúcich a odpadávajúcich častíc, napr. sadrokartóny, minerálne vlny s povrchovými fóliami a pod.
 • Trieda B – prispieva k rozvoju požiaru len veľmi obmedzene, napr. cementotrieskové dosky, drevo s protipožiarnou úpravou a pod.
 • Trieda C – prispieva k rozvoju požiaru obmedzene, napr. rôzne produkty na báze dreva s protipožiarnou úpravou a pod.
 • Trieda D – prispieva k rozvoju požiaru prijateľne a odoláva malému plameňu dlhší čas bez podstatného rozšírenia požiaru, napr. konštrukčné drevo a výrobky z dreva bez protipožiarnej úpravy a pod.
 • Trieda E – prispieva k rozvoju požiaru značne a odoláva malému požiaru len krátky čas bez podstatného rozšírenia požiaru (ľahko horľavé materiály), napr. expandovaný polystyrén a niektoré plasty bez protipožiarnej úpravy a pod.
 • Trieda F – prispieva k rozvoju požiaru bez obmedzenia (veľmi ľahko horľavé materiály), napr. niektoré plasty bez protipožiarnej úpravy a pod.

Pri všetkých stavebných výrobkoch platí skutočnosť, že pokiaľ sú klasifikované v určitej triede reakcie na oheň (napr. B), bez ďalšieho preukazovania zároveň spĺňajú aj požiadavku reakcie na oheň pre aplikáciu všade tam, kde sa požaduje nižšia trieda reakcie na oheň (napr. C až F).

Pre stavebné výrobky vybraných tried reakcie na oheň sa pre úplnú klasifikáciu stanovujú aj ďalšie doplnkové klasifikácie zahŕňajúce nasledujúce hľadiská:

 • Tvorba dymu pri horení – doplnkové klasifikácie s1, s2 a s3 (pre elektrické káble aj s1a a s1b), pričom s1 vyjadruje veľmi obmedzenú tvorbu dymu a s3 tvorbu dymu bez obmedzení.
 • Pozorovanie horiacich kvapiek a častíc pri horení – doplnkové klasifikácie d0, d1 a d2, pričom d0 vyjadruje správanie sa výrobkov bez tvorby odkvapkávajúcich a odpadávajúcich častíc a d2 odkvapkávanie a odpadávanie častíc bez obmedzenia.
 • Acidita pri horení elektrických káblov – doplnkové klasifikácie a1, a2 a a3, pričom a1 vyjadruje veľmi nízku kyslosť splodín vznikajúcich pri horení a a3 neobmedzenú kyslosť splodín vznikajúcich pri horení.

Uvedené doplnkové klasifikácie majú významný vplyv po vzniku požiaru na bezpečnosť osôb počas evakuácie zo stavby a bezpečnosť hasičských jednotiek pri zásahu, ktoré môžu byť ohrozené toxickými splodinami horenia alebo horiacimi či horúcimi kvapkajúcimi alebo padajúcimi časťami zo stavebných výrobkov (napr. z podhľadu).

Triedy reakcie na oheň sa pre všetky vyššie uvedené skupiny stavebných výrobkov stanovujú dvomi základnými spôsobmi:

 • Experimentálne – skúškou typu na základe skúšobného postupu definovaného v príslušnej technickej norme. Experimenty sa vykonávajú v akreditovaných skúšobniach pomocou predpísaných skúšobných zariadení. Medzi základné skúšobné metódy patrí skúška nehorľavosti, skúška na určenie spalného tepla, skúška osamelo horiacim predmetom, skúška zapáliteľnosti, určovanie správania podlahových krytín pri horení s použitím zdroja sálavého tepla, zvislé šírenie plameňa v prípade samostatného kábla, správanie pri horení a tvorba dymu v prípade káblového zväzku, tvorba dymu pri horení kábla a acidita plynov vytvorených pri horení káblov. Nejde o univerzálne metódy a každá z nich je určená len pre konkrétnu skupinu stavebných výrobkov a konkrétny rozsah tried reakcie na oheň.
 • Osobitným predpisom – na základe tzv. delegovaných nariadení európskej komisie, ktoré uvádzajú triedy reakcie na oheň bez skúšok pre vybrané stavebné výrobky s predvídateľnými a stabilnými parametrami pri splnení presne určených vlastností (napr. hrúbka, hustota s pod.) a za presne definovaných podmienok.

Ďalšie aspekty tried reakcie na oheň

Splnenie požadovanej triedy reakcie na oheň stavebného výrobku zabudovaného do stavby je investor povinný dokladovať v kolaudačnom konaní. Tieto požiadavky vychádzajú so schválenej projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby spracovanej špecialistom požiarnej ochrany. Trieda reakcie na oheň sa dokladuje tzv. vyhlásením o parametroch alebo SK vyhlásením o parametroch stavebného výrobku vydaným výrobcom v zmysle platných predpisov.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér