oznacenie_smeru_uniku_na_unikovej_ceste_pod_stropom_s_vlastnym_osvetlenim

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB A ŠTÁTNY POŽIARNY DOZOR

Štátny požiarny dozor

Rozhodli ste sa požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby, vydanie stavebného povolenia pre novostavbu alebo zmenu dokončenej (existujúcej) stavby, vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby alebo vydanie kolaudačného rozhodnutia? Ak sa toto konanie dotýka záujmov chránených predpismi protipožiarnej bezpečnosti stavieb, stavebný úrad môže v danej veci rozhodnúť len na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu verejnej správy, ktorého úlohou je chrániť záujmy a uplatňovať požiadavky podľa predpisov o ochrane pred požiarmi, teda vykonávať tzv. štátny požiarny dozor.

Vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb vykonávajú štátny požiarny dozor ďalej spomenuté orgány Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktoré majú právo napríklad nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní či miestnej obhliadke.

Ministerstvo vnútra SR – Prezídium HaZZ

 • Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb v územnom a stavebnom konaní z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti – stavby, ktoré sa uskutočňujú v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov alebo stavby, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti alebo stavby, ktoré si vyhradí vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam,
 • Posudzovanie stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie – stavby, ktoré nemajú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti alebo stavby, ktoré si vyhradí vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam,
 • Vykonávanie kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie – stavby, ktoré nemajú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Krajské riaditeľstvá HaZZ

 • Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb v územnom a stavebnom konaní z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti – stavby, ktoré sa uskutočňujú v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresov alebo stavby, ktoré si vyhradia vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam (napr. stavby s výškou nad 45 m, stavby na ubytovanie s lôžkovou kapacitou nad 300 osôb, stavby so zhromažďovacím priestorom pre viac ako 2000 osôb),
 • Posudzovanie stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie – stavby, ktoré si vyhradia vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam,
 • Vykonávanie kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie – stavby, ktoré si vyhradia vzhľadom na ich osobitný hospodársky alebo spoločenský význam.

Okresné riaditeľstvá HaZZ

 • Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb v územnom a stavebnom konaní z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti – všetky stavby, ktoré neposudzujú predtým uvedené orgány,
 • Posudzovanie stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie – všetky stavby, ktoré neposudzujú predtým uvedené orgány,
 • Vykonávanie kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie – všetky stavby, ktoré neposudzujú predtým uvedené orgány.
ocelove_poziarne_dvere_so_svietidlom_nudzoveho_osvetlenia_a_praskovym_hasiacim_pristrojom_na_stene

Záväzné stanovisko

Záväzné stanovisko orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor sa vydáva k projektovej dokumentácii stavby alebo k ústnemu pojednávaniu na účely kolaudačného rozhodnutia, vždy v písomnej forme a môže byť:

 • bez pripomienok vrátane uvedenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby (napr. doklady k stavebným výrobkom a pod.),
 • s pripomienkami vrátane požiadaviek na odstránenie nedostatkov najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania, do vydania rozhodnutia o povolení užívať stavbu alebo v určenej lehote,
 • nesúhlasné, ak v projektovej dokumentácii stavby nie je vypracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti špecialistom požiarnej ochrany alebo má toto riešenie zásadné nedostatky, prípadne stavba nie je zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie s nedostatkami zásadného charakteru.

Vylúčené stavby

Štátny požiarny dozor sa nevykonáva na jednoduchých a drobných stavbách. Pri týchto stavbách preskúma projektovú dokumentáciu stavieb a následne posúdi stavbu v kolaudačnom konaní z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti príslušný stavebný úrad. Ten môže v odôvodnených prípadoch požiadať orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor o metodickú pomoc, ktorá však nemá charakter záväzného stanoviska ale iba nezáväzného odborného vyjadrenia.

Jednoduchými stavbami sú najmä:

 1. bytové budovy so zastavanou plochou najviac 300 m2, jedným nadzemným podlažím a prípadne aj jedným podzemným podlažím a podkrovím,
 2. stavby na individuálnu rekreáciu (napr. chaty),
 3. prízemné stavby so zastavanou plochou najviac 300 m2 a výškou 15 m, ak je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre ich užívanie určený počet osôb najviac 30,
 4. podzemné stavby so zastavanou plochou najviac 300 m2 a hĺbkou 6 m, ak je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre ich užívanie určený počet osôb najviac 30.

Drobnými stavbami sú najmä:

 1. prízemné stavby so zastavanou plochou najviac 25 m2 a výškou 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia pre nádoby na odpadky, stavby na chov drobných živočíchov, sauny, úschovne bicyklov a kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení),
 2. podzemné stavby so zastavanou plochou najviac 25 m2 a hĺbkou 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Jednoduchými a drobnými stavbami v žiadnom prípade nie sú sklady horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu, jadrových zariadení, čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených a stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, prečerpávacích staníc horľavých kvapalín a horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým alebo horenie podporujúcim plynom. Drobnými stavbami nie sú ani vodné stavby.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér