cerpadlo_stabilneho_hasiaceho_zariadenia_s_potrubnymi_rozvodmi_umiestnene_v_strojovni

NEDOSTATKY PRI POSUDZOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Posudzovanie projektovej dokumentácie

Orgány Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) posudzujú všetky projektové dokumentácie stavieb pre územné konanie a stavebné konanie ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona s výnimkou drobných a jednoduchých stavieb.

Projektová dokumentácia každej stavby musí nevyhnutne okrem stavebného a architektonického riešenia či statického posúdenia obsahovať aj jednotlivé profesie vrátane riešenia protipožiarnej bezpečnosti vypracovaného odborne spôsobilou osobou – špecialistom požiarnej ochrany.

Úloha príslušného orgánu HaZZ spočíva v posudzovaní súladu vypracovaného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby s platnými právnymi predpismi a technickými normami na úseku ochrany pred požiarmi. Výsledkom tejto činnosti je vydanie záväzného písomného stanoviska, v ktorom príslušný orgán HaZZ uvedie, či s vypracovaným riešením súhlasí bez pripomienok, súhlasí s pripomienkami alebo nesúhlasí. V prvom prípade sa jedná o projektovú dokumentáciu bez nedostatkov. To však neplatí v ďalších dvoch prípadoch, kedy sú identifikované rôzne menej závažné alebo zásadné nedostatky v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby.

hadicovy_navijak_zapusteny_do_steny_na_chodbe_a_nezavodneny_poziarny_vodovod_s_vytokovou_armaturou

Najčastejšie nedostatky

HaZZ každoročne na svojom webovom sídle zverejňuje správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok obsahujúcu okrem iného aj oblasť požiarnej prevencie, v rámci ktorej sa pri posudzovaní projektovej dokumentácie stavieb najčastejšie uvádzajú nasledovné nedostatky:

  • nesprávne stanovenie požiarnej výšky stavby určovanej pre nadzemnú a podzemnú časť stavby alebo časť stavby so samostatným konštrukčným celkom. Ovplyvňuje napríklad dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku, stupeň protipožiarnej bezpečnosti a tým aj požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií požiarnych úsekov, druh a počet únikových ciest najmä zo stavieb na bývanie a ubytovanie, potrebu vybavenia stavieb evakuačnými výťahmi, nezavodnenými alebo zavodnenými vnútornými požiarnymi vodovodmi, vybudovania nástupných plôch pre hasičskú techniku, vnútorných a vonkajších zásahových ciest pre hasičské jednotky a iné,
  • nesprávne stanovenie požiarneho rizika vyjadrujúceho pravdepodobnú intenzitu požiaru v požiarnych úsekoch alebo v stavbe. Ovplyvňuje napríklad dovolenú veľkosť a počet požiarnych podlaží požiarneho úseku, stupeň protipožiarnej bezpečnosti a tým aj požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií požiarnych úsekov, odstupové vzdialenosti od stavby a hranice požiarne nebezpečného priestoru a iné,
  • nesprávne stanovený konštrukčný celok určovaný pre celú stavbu, resp. jej nadzemnú a podzemnú časť alebo samostatne pre staticky nezávislé časti stavby. Ovplyvňuje napríklad dovolenú veľkosť a počet požiarnych podlaží požiarneho úseku, stupeň protipožiarnej bezpečnosti a tým aj požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií požiarnych úsekov, povolenú podlažnosť stavieb, odstupové vzdialenosti od stavby a hranice požiarne nebezpečného priestoru a iné,
  • nesprávne určená obsadenosť objektu osobami, ktoré môžu byť schopné samostatného pohybu, s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopné samostatného pohybu. Ovplyvňuje napríklad predpokladaný čas evakuácie osôb a ďalšie parametre únikových ciest (dovolenú dĺžku a minimálnu požadovanú šírku), požiadavky na počet a vybavenie únikových ciest v stavbe, vybavenie niektorých stavieb alebo priestorov požiarnotechnickými zariadeniami (elektrickou požiarnou signalizáciou, hlasovou signalizáciou požiaru, stabilným hasiacim zariadením, zariadením na odvod tepla a splodín horenia) a iné,
  • nesprávne stanovené požiarne a nepožiarne podlažia určované pre nadzemnú a podzemnú časť stavby alebo časť stavby so samostatným konštrukčným celkom. Ovplyvňujú napríklad rozdelenie stavby na nadzemnú a podzemnú časť a s tým spojené požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v týchto častiach, požiarnu výšku, skutočnú veľkosť požiarnych úsekov a s tým spojenú veľkosť požiarneho rizika, potrebu vody na hasenie požiarov, vybavenie stavby hasiacimi prístrojmi prípadne ďalšími požiarnymi zariadeniami a iné,
  • nesprávne určené parametre únikových ciest (dĺžka, šírka), ktoré sa určujú samostatne pre nechránené, čiastočne chránené alebo chránené únikové cesty. Ovplyvňujú napríklad predpokladaný čas evakuácie osôb a tým aj požiadavky na počet, druh a vybavenie únikových ciest v stavbe a iné,
  • nestanovenie odstupových vzdialeností od existujúcich stavieb nachádzajúcich sa v okolí riešenej stavby. Ovplyvňujú napríklad potrebu stanovenia požiadaviek na požiarnu odolnosť obvodových stien, uzáverov otvorov v nich a strešných plášťov z vonkajšej strany stavby a iné,
  • neúplnosť predloženej projektovej dokumentácie na posúdenie, ktorá musí byť predložená ako celok obsahujúci všetky časti a profesie. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti musí obsahovať textovú a výkresovú časť v rozsahu podľa platných právnych predpisov s osvedčením pravosti vyhotovených písomností odtlačkom pečiatky a podpisom špecialistu požiarnej ochrany na titulnej strane, každej piatej strane textovej časti vpravo dole a na každom výkrese.
profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér