vizualizacia_trojpodlaznej_administrativnej_budovy

KATEGORIZÁCIA STAVIEB PRE POTREBY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

Stavby všeobecne

Stavbou sa vo všeobecnosti rozumie každá stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou (pevný základ, upevnenie zvarom, strojnými súčiastkami, pilótami či lanami o základ, kotvu v zemi alebo inú stavbu, pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia, umiestnenie pod zemou) alebo jej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Podľa vyhotovenia a účelu sa v zmysle predpisov členia na:

 • Pozemné stavby – napr. bytové a rodinné domy, detské a študentské domovy, domovy dôchodcov, hotely, penzióny a ubytovacie zariadenia, administratívne budovy, banky, pošty, budovy pre obchod a služby, autoservisy, čerpacie stanice, hangáre, depá, stanice, garáže a kryté parkoviská, priemyselné budovy, sklady, nádrže a silá, múzeá, knižnice, galérie, budovy pre kultúru a verejnú zábavu, budovy pre školstvo, vzdelávanie a výskum, nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, kryté budovy pre šport, poľnohospodárske budovy a sklady, budovy pre duchovnú činnosť, kultúrne pamiatky a pod.
 • Inžinierske stavby – napr. cestné komunikácie, parkoviská, železničné dráhy, letiskové dráhy, mosty, tunely, prístavy a vodné diela, diaľkové a mieste rozvody ropy, plynu, vody alebo pary, kanalizácie, úpravne a čistiarne odpadových vôd, telekomunikačné siete a zariadenia, rozvody elektriny, banské a ťažobné diela, energetické a chemické zariadenia, nekryté športové ihriská, zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady, reklamné stavby, skládky odpadov a pod.

interier_logistickej_skladovej_haly_so_zvislymi_posuvnymi_branami

Stavby pre potreby protipožiarnej bezpečnosti

Pri riešení protipožiarnej bezpečnosti a uplatňovaní konkrétnych postupov či požiadaviek sa využíva kategorizácia stavieb prioritne podľa spôsobu ich užívania. Pre jednotlivé druhy stavieb platia rôzne špecifiká, ktoré sa zohľadňujú pri navrhovaní ich požiarneho zabezpečenia. Pre potreby navrhovania protipožiarnej bezpečnosti definujú predpisy nasledovné druhy stavieb:

 • Nevýrobná stavba – stavba alebo jej časť, ktorú nie je možné charakterizovať ako ktorúkoľvek inú stavbu definovanú nižšie.
 • Výrobná stavba – stavba alebo jej časť určená na výrobu alebo služby výrobného charakteru a stavba, ktorá technologicky alebo funkčne s výrobou súvisí (napr. príručný sklad materiálu, elektro rozvodňa a pod.)
 • Stavba poľnohospodárskej výroby – stavba alebo jej časť určená na rastlinnú alebo živočíšnu poľnohospodársku výrobu alebo na výrobu, ktorá s ňou technologicky súvisí.
 • Sklad v jednopodlažnej stavbe – jednopodlažná stavba alebo jej časť, ktorá má samostatný konštrukčný celok (staticky nezávislá) a je určená na skladovanie.
 • Otvorené technologické zariadenie – zariadenie určené na výrobu, dopravu alebo skladovanie, ktoré nie je zastrešené alebo má v obvodovej stene a strešnej konštrukcii viac ako 60 % trvale otvorených otvorov (napr. destilačná kolóna, nádrž, zásobník a pod.).
 • Otvorený sklad – stavba alebo jej časť určená na skladovanie, ktorá nie je zastrešená alebo má v obvodovej stene a strešnej konštrukcii viac ako 60 % trvale otvorených otvorov a môže byť vybavená skladovacou technikou a skladovacím zariadením.
 • Technologický most – stavba líniového charakteru určená na ukladanie káblových a potrubných rozvodov, dopravných zariadení a pod.

V rámci navrhovania protipožiarnej bezpečnosti vyššie uvedených stavieb sa uplatňujú ďalšie osobitné požiadavky v týchto stavbách:

 • Stavby so zhromažďovacím priestorom – vnútorný alebo vonkajší zhromažďovací priestor slúži na zhromaždenie viac ako 200 osôb, v ktorom pripadá na jednu osobu pôdorysná plocha menšia ako 4 m2.
 • Stavby na bývanie a ubytovanie – stavby alebo ich časti slúžiace na trvalé bývanie alebo dlhodobé či krátkodobé ubytovanie osôb. Členia sa na stavby skupiny A (najviac dve obytné bunky alebo rodinný dom) a skupiny B (viac ako dve obytné bunky). Obytnou bunkou v týchto stavbách je byt, izba alebo skupina izieb s príslušenstvom pre ubytovanie najviac 20 osôb.
 • Stavby zdravotníckych zariadení – stavby alebo ich časti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane stavieb so zariadením starostlivosti o deti do troch rokov veku a stavieb so zariadením sociálnych služieb.
 • Garáže – stavby alebo ich časti určené na odstavovanie vozidiel skupiny 1 (osobné, dodávkové a jednostopové vozidlá), skupiny 2 (nákladné a špeciálne vozidlá, autobusy) a skupiny 3 (traktory a pracovné stroje). Garáže môžu byť jednotlivé s jedným vjazdom a najviac 3 státiami, radové s viac ako 3 státiami vedľa seba v jednom alebo dvoch radoch, pričom každé státie v prvom rade má samostatný vjazd alebo hromadné s viac ako 3 státiami pozdĺž vnútornej komunikácie alebo vo viacerých radoch za sebou.

Úplne samostatnou kategóriou sú stavby pre obranu štátu, stavby pre bezpečnosť štátu, stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, stavby Colnej správy, stavby metra, stavby jadrových energetických zariadení a väčšina inžinierskych stavieb.

profilova_fotka_roman_badik_ciernobiela

Ing. Roman Badík

špecialista požiarnej ochrany
projektový manažér