osadenie_zruboveho_rodinneho_domu_do_okolitej_existujucej_zastavby
zvisly_rez_stavbou_dreveneho_zruboveho_rodinneho_domu_vo_vykresovej_dokumentacii_stavby
protipoziarna_bezpecnost_dreveneho_zruboveho_rodinneho_domu_v_projektovej_dokumentacii_stavby

Informácie o projekte

  • Kategória: stavba na bývanie skupiny A
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 06/2020

Zaujímavosti

Zrubový rodinný dom osadený v existujúcej zástavbe. Odstupové vzdialenosti určené presným výpočtom. Podkrovie navrhnuté ako tzv. „nepožiarne podlažie“, čím sme dosiahli požiarnu výšku h = 0.