podorys_otvoreneho_skladu_horlavych_kvapalin_so_zakreslenymi_poziadavkami_protipoziarnej_bezpecnosti
plastove_kontajnery_s_horlavymi_kvapalinami_prvej_triedy_nebezpecnosti_v_dvoch_vrstvach_nad_sebou
umiestnenie_otvoreneho_skladu_horlavych_kvapalin_vo_vyrobnom_areali_s_existujucimi_objektami

Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: STN 73 0804, vyhl.96/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 02/2021

Zaujímavosti

Pristavaný otvorený prevádzkový sklad horľavých kvapalín s kapacitou 100 m3 horľavej kvapaliny 1. triedy nebezpečnosti. Sklad funkčne súvisí s výrobou syntetických farieb. Tento projekt si vyžadoval veľkú dávku trpezlivosti, pretože sa opäť jednalo o existujúcu stavbu so zmenou účelu využitia. Takéto zmeny sú omnoho zložitejšie a vyžadujú si skúseného projektanta, ktorý je dobre znalý legislatíve s horľavými kvapalinami. Každá navrhovaná zmena, stojí klienta čas ale hlavne financie. Opäť sme preto hľadali optimálne riešenie.