riesenie_protipoziarnej_bezpecnosti_vo_vykrese_podorysu_prevadzky
riesenie_komunikacneho_priestoru_v_prevadzkarni_s_horlavymi_kvapalinami_s_nutenym_vetranim
ekvivalentny_cas_trvania_poziaru_v_prevadzkarni_s_horlavymi_kvapalinami

Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: STN 73 0804, vyhl.96/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 02/2021

Zaujímavosti

Klientov zámer bol vytvoriť novú linku na výrobu syntetických farieb. Vytvorenie novej linky znamenalo z hľadiska PBS vytvorenie prevádzkarne s horľavými kvapalina, pretože do výroby vstupovali prevažne horľavé kvapaliny I. triedy nebezpečnosti. Návrh si preto vyžadoval vysokú mieru skúsenosti, aby bolo možné daný zámer realizovať v pôvodnom objekte. Špecifickým prvkom bolo riešenie vonkajšej potreby požiarnej vody prostredníctvom kyvadlovej dopravy s doplnkovým výpočtom diaľkovej dopravy vody pomocou hadicového vedenia.