riesenie_chranenej_unikovej_cesty_so_schodiskom_v_materskej_skole_s_tromi_nadzemnymni_podlaziami
dvojkridlove_poziarne_dvere_s_koordinatorom_zatvarania_na_unikovej_ceste_v_materskej_skole
vonkajsie_unikove_tocite_schodisko_z_nadstavby_materskej_skoly_na_tretom_nadzemnom_podlazi

Informácie o projekte

  • Kategória: nevýrobná stavba
  • Legislatívna: STN 73 0834, STN 73 0802
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 09/2020

Zaujímavosti

Nadstavba materskej školy o tretie nadzemné podlažie. Najdôležitejšou časťou riešenia sú únikové cesty pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V tomto prípade bol nutný aj návrh druhej únikové cesty v podobe exteriérového schodiska. Významným prvkom je aj dodatočné zateplenie stavby (ETICS), ktoré taktiež musí spĺňať požiadavky platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.