nahlad_zateplenia_fasady_zakladnej_skoly_z_polystyrenu_s_poziarnymi_zabranami_z_mineralnej_vlny
zakreslenie_odstupovych_vzdialenosti_od_budovy_zakladnej_skoly_s_navrhovanym_dodatocnym_zateplenim

Informácie o projekte

  • Kategória: nevýrobná stavba
  • Legislatívna: STN 73 0834, STN 73 0802, STN 73 2901
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 10/2019

Zaujímavosti

Pri zmenách starších stavieb v rozsahu dodatočného zateplenia sa uplatňujú v projekte požiarnej ochrany predpisy zavedené s platnosťou od 1. septembra 2015, konkrétne STN 73 2901: 2015 a STN 73 0802/Z2: 2015. Špecialista požiarnej ochrany v závislosti „najmä“ od výšky stavby navrhuje tzv. požiarne zábrany vyhotovené z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, s1, d0 (napr. minerálna vlna). V tomto prípade náš špecialista požiarnej ochrany navrhol soklovú požiarnu zábranu, prvú súvislú vodorovnú požiarnu zábranu a požiarnu zábranu pod horľavou rímsou strechy.