info@totuus.sk +421 948 022 932

Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl.94/2004, STN 33 3240
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 02/2021

Zaujímavosti

Jednopodlažná kiosková trafostanica EH1/630kVA (kilo-volt-ampér) v tomto prípade s transformátorom TOHn 268/22kV. Požiarne riziko je vyjadrené ekvivalentným časom trvania požiaru. Pretože sa jedná o olejový transformátor, tak sa hodnota tohto času pohybuje rádovo okolo 120 minút. V rámci riešenia protipožiarnej bezpečnosti je dôležité najmä správne určenie odstupových vzdialeností od takejto stavby. Dôležitým prvkom je aj havarijná (záchytná) nádrž potrebná v prípade nežiadúceho úniku oleja.